Domov / Projekti / Urbanizem / Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev turistično-rekreacijskega centra na Bajerjih na Verdu

Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev turistično-rekreacijskega centra na Bajerjih na Verdu

Občina Vrhnika želi revitalizirati degradirano območje opuščenih glinokopov nekdanje Kotnikove opekarne v Verdu in ga preurediti v turistično rekreacijski center in s tem okrepiti turistično ponudbo in razpoznavnost. OPPN predvideva celovito ureditev obravnavanega območja. Predvidena je sanacija oz. rekonstrukcija obstoječih objektov, ki se namenijo novim programom: muzeju s predstavijo bogatih arheoloških najdb na obravnavanem območju, gostinstvu in nastanitvenim dejavnostim. Zgradijo se nove parkirne površine, naravni bazen s plažo, otroško igrišče in manjše parkirišče za avtodome. Površine ob Bajerjih se prostorsko in krajinsko sanirajo, obnovijo se pešpoti, uredi učna pot, izvedejo pomoli za ribiče, čolnarna in opazovalnice. Z načrtovanimi posegi bodo tako domačini kot obiskovalci pridobili urejen rekreacijski center za sprehajanje, druženje, plavanje, ribolov, čolnarjene, obisk šolskih skupin in turistov.

Urbanistično-arhitekturna zasnova
Idejna zasnova objektov
OPPN-zazidalna situacija

  • Datum 2018 - v delu
  • Stranka Občina Vrhnika
  • Status Sprejeto
  • Lokacija Verd, Slovenija